ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА „ОПТИМИЗАЦИЯ НА САЙТ ЗА УЕБ ТЪРСЕЩА МАШИНА“, ПРЕДОСТАВЯНА ОТ „РИСК АСЕТС“ ООД

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 2. Тези Общи условия, наричани за краткост „ОУ“, регламентират общите правила, при които “РИСК АСЕТС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Кораб Планина” № 27А, с ЕИК 175381705, представлявано от Никола Величков Александров, наричано по-долу за краткост „СЕО“ извършва оптимизация на сайтове за УЕБ ТЪРСЕЩА МАШИНА като услуга, предоставяна на клиенти, наричани по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛИ“.
 3. Тези ОУ са неразделна част от Индивидуалните договори за оптимизация на сайт за УЕБ ТЪРСЕЩА МАШИНА, сключвани между СЕО и ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ. Специални уговорки между страните, различни от съдържащите се в тези ОУ, се обективират в писмена форма и имат предимство пред тези ОУ.
 4. Данните на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ се отразяват в сключени Индивидуални договори за оптимизация на сайт за УЕБ ТЪРСЕЩА МАШИНА.

 

 1. ДЕФИНИЦИИ
 2. Навсякъде в тези ОУ и Договора изброените по-долу думи и изрази ще имат описаното тук значение, в единствено и множествено число, членувано или нечленувано, освен доколкото контекстът не предполага различно значение и доколкото друго не е уговорено:
  • ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ – ще означава всяко физическо или юридическо лице, сключило Индивидуален договор за оптимизация на сайт за УЕБ ТЪРСЕЩА МАШИНА със СЕО.
  • СТРАНИТЕ“ – ще се отнася едновременно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за СЕО.
  • ОУ” – ще означава настоящите Общи условия в тяхната версия, актуална към всеки съответен момент.
  • ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР” – ще означава индивидуалните договорености между СЕО и всеки отделен клиент, които, заедно с тези ОУ, представляват неразделна част от Договора, уреждащ отношенията между СТРАНИТЕ при и по повод предоставяне на услугата по Оптимизация.
  • ДОГОВОР“ – ще означава пълната договореност между СЕО и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, обективирана в подписания между СТРАНИТЕ Индивидуален договор, ведно с тези Общи условия, както и всякакви други приложения, които според писмена уговорка в тези Oбщи условия, Индивидуалния договор или самите приложения, се считат за едно с Индивидуалния договор и тези ОУ.
  • САЙТ“ – ще означава уеб-сайта или уеб-сайтовете, за които в Индивидуалния договор е определено, че ще бъдат оптимизирани за УЕБ ТЪРСЕЩА МАШИНА.
  • ОПТИМИЗАЦИЯ” – услуга по оптимизация на Сайта, която се осъществява от СЕО в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез извършване на промени в кода на главната и/или вътрешните страници на Сайта и чрез изработване на статии, придружени с препратка/и към Сайта, и тяхното публикуване в други сайтове (off-page оптимизация) с цел подобряване на възможността за откриване на Сайта чрез търсене в търсачката с уеб адрес определен в Индивидуалния договор, по списъка от ключови думи, както и полагане на усилия за подобряване на Ранкването (позицията) на Сайта при търсене в търсачката с уеб адрес, определен в Индивидуалния договор по конкретни ключови думи.
  • „РАНКВАНЕ” – позицията, на която се намира Сайтът при търсене чрез браузър в уеб търсачката с уеб адрес определен в Индивидуалния договор по конкретна ключова дума
  • „МИНИМАЛЕН АБОНАМЕНТ” – определеното в ДОГОВОРА минимално възнаграждение, което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи всеки месец за предоставяната от СЕО услуга и, което не е обвързано от постигнатите резултати, а се дължи безусловно с оглед извършените усилия в посока Оптимизация от СЕО. Подписвайки Индивидуалния договор и приемайки тези ОУ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ потвърждава, че сключва Договора със съзнанието, че Оптимизация включва систематични усилия на СЕО, за които СЕО не предоставя гаранции относно резултата.
  • „ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ” – допълнително възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на СЕО на месечна база, което се определя и изплаща в зависимост от постигнатите резултати по ключови думи, съгласно уговореното в Договора.
  • „ПРАГ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО“ – определената в Индивидуалния договор максимална сума на възнаграждение за услугите на СЕО по Оптимизация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще дължи независимо от евентуално постигнатата за месеца по – висока сума на сбора на Минималния абонамент и Допълнителното възнаграждение.
  • „МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ” – ще означава за всеки месец сумата на Минималния абонамент за текущия месец и отчетеното и фактурирано Допълнително възнаграждение за предходния месец, ако и доколкото е отчетено и начислено Допълнително възнаграждение. За избягване на всякакво съмнение Месечното възнаграждение не може да надвишава Прага на възнаграждението.
  • „ОДИТ ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ“ – одит, в който, след проверка и анализ на техническата структура на Сайта, се отбелязват евентуални технически несъвършенства в програмния код на Сайта. Несъвършенства в този смисъл са включително, но неизчерпателно: „счупени” линкове, препратки към несъществуващи страници, дубликатни страници, неправилни пренасочвания, бъгове и др. Одитът за техническото състояние завършва с препоръки за техническа оптимизация на Сайта, целящи по – доброто му позициониране в търсачката на СЕО посочва кои от препоръките представляват „критични препоръки” по смисъла на тези Общи условия.
  • „ОДИТ НА СТРАНИЦИТЕ“ – одит, в който се дава оценка дали в Сайта са налице достатъчно на брой страници, които да бъдат използвани за оптимизиране на конкретните ключови думи от списъка по т.11 от ОУ и анализ за правилно формулирани заглавия и под-заглавия.
  • „ОДИТ НА СЪДЪРЖАНИЕТО “ – одит, в който след анализ на съдържанието на Сайта се дава оценка за обема на думите, наличието на достатъчна наситеност на ключовите думи от списъка по т.11 от ОУ, и нивото на уникалност на съдържанието. СЕО посочва кои от препоръките представляват „критични препоръки” по смисъла на тези Общи условия.
 • „ДОКЛАД” – доклад, съдържащ резултатите от РАНКВАНЕТО на Сайта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в който са отбелязани позициите на Сайта при търсене по определени ключови думи за съответния месец.
 • „ДОКЛАД ЗА СТАТИИ И ЛИНКОВЕ” – доклад, в който се отбелязват качените от СЕО статии в САЙТА и създадените от СЕО линкове към САЙТА за съответния месец.
 • „СПРАВКА” – справка, в която е отразено дължимото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Месечно възнаграждение, включващо Минимален абонамент за текущия месец и Допълнително възнаграждение за предходния месец.
 • ЗАЩИТЕН ОБЕКТ“ – материал или произведение, представляващо обект на законодателна защита като произведение на интелектуалната или индустриална собственост, в това число но не само: софтуер, база данни, марка, патент, полезен модел, ноу – хау.
 • ФОРСМАЖОРЕН СЛУЧАЙ“ – всеки непредвидим или непредотвратим случай от необичаен характер, който настъпи след влизане в сила на Договора, който случай води до невъзможност за изпълнение на задълженията, поети от СЕО по Договора, включително, но не само: техническа неизправност в софтуерните или хардуерни системи, използвани от СЕО или от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, хакерска атака, която възпрепятства работата на софтуерните или хардуерни системи, използвани от СЕО или на Сайта, законови, административни или правителствени ограничения, природни бедствия, бунтове, въстания, сблъсъци или безредици, война, терористични актове, земетресения или други разрушителни действия на природни сили, общонародни стачки, ембарго.
 • „ОТЧЕТНА СИСТЕМА” – ще означава специализираната софтуерна система за мониторинг и отчитане на резултатите от РАНКВАНЕТО и от ОПТИМИЗАЦИЯТА, която се администрира от СЕО.
 • „КРИТИЧНИ ПРЕПОРЪКИ” – ще означава тези от препоръките, съдържащи се в извършваните от СЕО Одити по т.4.13., т.4.14 и т.4.15 от тези ОУ, които по оценката на СЕО са решаващи с оглед постигане на ефективни резултати от ОПТИМИЗАЦИЯТА. Критичните препоръки се определят от СЕО и се посочват на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с резултатите от извършваните Одити. Подписвайки тези ОУ Възложителят декларира, че разбира, че при неизпълнение на Критичните препоръки, СЕО не носи отговорност за резултатите от ОПТИМИЗАЦИЯТА и че това може да доведе до негативни последици за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, така както са описани в Договора и в тези ОУ.
 1. С подписването на Индивидуалния договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а СЕО се задължава да извършва за срока на Индивидуалния договор срещу възнаграждение, заплащано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и определено в тези ОУ и Индивидуалния договор, услуга по Оптимизация на САЙТА.
 1. СРОК НА ДОГОВОРА
 2. Договорът влиза в сила от датата на подписването на Индивидуалния договор и има действие за договорения в него срок. Ако в Индивидуалния договор не е изрично договорен срок, то се счита, че същият е сключен за първоначален срок от 6 месеца.
 3. Ако до изтичането на срока на Договора, никоя от страните не прекрати писмено Индивидуалния договор, действието му се продължава автоматично, превръщайки го в безсрочен при същите условия, доколкото са приложими.

 

 1. ОТЧИТАНЕ

 

 1. Отчитане на Оптимизацията по Договора се извършва при следните условия и по следния ред:
  • На първо число на всеки месец Отчетната система генерира Доклад, съдържащ позициите на Сайта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и постигнатите резултати от Оптимизацията по ключови думи към датата, на която се генерира Доклада. Изрично се уговаря между Страните, че данните от Отчетната система, обективирани в Доклада към датата на генериране на Доклада, ще имат обвързващо за всяка от Страните значение, в това число относно позициите на ключовите думи и размера на Допълнителното възнаграждение. Данните от датата, на която е генериран Докладът, ще имат обвързващо между Страните значение на данни за резултатите от Оптимизацията за целия предходен месец.
  • В срок до 5-то число СЕО изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ генерирания по реда на т.8.1. Доклад, както и Справка за дължимото Месечно възнаграждение, изготвена въз основа на данните от Доклада. Докладът и Справката се изпращат от СЕО на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез публикуване на персонален адрес или до електронна поща, определени в Индивидуалния договор за всеки конкретен ВЪЗЛОЖИТЕЛ.
  • ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи плащане на отчетената в Справката сума на Месечното възнаграждение (Минимален абонамент за текущия месец и Допълнително възнаграждение за предходния месец), в срок до 10-то число на текущия месец, но не по – късно от 5 дни от датата на получаване на Справката.
  • ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в срок до 48 часа от получаване или публикуване на Доклада, има право да направи възражение относно данните, подадени от Отчетната система за резултати от Оптимизацията, като подаването на такова възражение не освобождава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от задължението да заплати в срок дължимото съгласно Справката Месечно възнаграждение, нито дава право на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да забави плащането на която и да е част от Месечното възнаграждение. Ако Докладът и/или Справката са били публикувани на персоналния адрес съобразно Индивидуалния договор и получени на уговорения в Индивидуалния договор електронен адрес, то за начало на срока се смята моментът на по-ранното от двете.
  • В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не направи възражение в срока и по реда на т.8.3, се смята, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изцяло данните от Отчетната система и Доклада за резултатите от Оптимизацията.
  • При подадено възражение по т. 8.3., СЕО изпраща писмен отговор до десет работни дни от получаването на възражението, в който заявява дали приема изцяло, отчасти или не приема възражението, както и дали това възражение води до корекция в отчетеното в съответната Справка Допълнително възнаграждение. Ако СЕО не изпрати такъв отговор до десет работни от началото на срока за отговор по предходното изречение, то се счита, че възраженията не са приети като основателни.
  • В случай, че бъде при подадено възражение по т.8.3. СЕО приеме, че следва да бъде отразена корекция в Справката за съответния месец, СЕО изпраща нова Справка, като евентуалните разлики в Допълнителното възнаграждение се начисляват допълнително (при разлика в полза на СЕО) или приспадат (при разлика в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ) от дължимото Месечно възнаграждение за следващия месец, респективно от финалния Доклад по т.8.8.
  • При всяко положение евентуално констатираните несъответствия на Оптимизацията за определен месец поради каквато и да е причина с уговореното в Договора, както и подаването на възражение, не са основание за разваляне на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, нито водят до отпадане или отлагане на задължението за заплащане на Месечното възнаграждение, включително изискуемостта му.
  • .При изтичане на срока на Договора СЕО публикува или изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на т.8.1. финален Доклад и финална Справка, в които се отразява Ранкването и съответно дължимото Допълнително възнаграждение за последния неотчетен месец/ период от срока на Договора.
  • На първо число на всеки месец Отчетната система генерира Доклад за статии и линкове. Докладът се изпраща от СЕО на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез публикуване на персонален адрес или до електронна поща, определени в Индивидуалния договор за всеки конкретен ВЪЗЛОЖИТЕЛ.
  • В случай че Докладът за статии и линкове не бъде оспорен в срок до 48 часа от получаването или публикуването му, то се смята, че същият е приет и отразените статии са качени, а линковете създадени, както и, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ признава без възражения така извършената работа. Ако Докладът за статии и линкове е бил публикуван на персоналния адрес съобразно Индивидуалния договор и получен на уговорения в Индивидуалния договор електронен адрес, то за начало на срока се смята моментът на по-ранното от двете.
  • В случай на възражения по Доклада за статии и линкове от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, СЕО изпраща мотивиран отговор относно приемането, или неприемането на възраженията за основателни.
  • Със сключването на Договора, Възложителят безусловно признава и приема, че приетите от Възложителя без възражения Доклад и Доклад за статии и линкове за съответния месец ще имат силата на безусловно приемане на пълното и качествено изпълнение на работата на СЕО за същия този месец.
 1. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на СЕО Месечното възнаграждение в следните срокове:
  • Първото Месечно възнаграждение – в срок до 5 работни дни от датата на влизане в сила на Договора;
  • Всяко следващо Месечно възнаграждение, включващо Минималния абонамент за текущия месец и отчетеното в Справката за предходния месец Допълнително възнаграждение за предходния месец, се заплаща ежемесечно, до 10-то число на текущия месец.
 • Месечното възнаграждение, включено във финалната Справка по т.8.8 се заплаща в срок до 5 дни от публикуването или получаването й от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако Справката е била публикувана на персоналния адрес съобразно Индивидуалния договор и получена на уговорения в Индивидуалния договор електронен адрес, то за начало на срока се смята моментът на по-ранното от двете.
 • Общият размер на Месечното възнаграждение не може да надвишава заложения в Индивидуалния договор Максимален праг. В този смисъл, ако съобразно подадена за даден месец Справка сборът на Минималния абонамент за текущия месец и на Допълнителното възнаграждение за предходния месец надвишава Максималния праг, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща сума на Месечното възнаграждение равна на Максималния праг.
 • С потвърждаване на тези ОУ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че е наясно с характера на Оптимизацията като дейност, изразяваща се в постоянни усилия на СЕО, които не могат да гарантират резултат. В допълнение към това, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че е наясно, че резултатите от Оптимизацията зависи от администратора на УЕБ ТЪРСЕЩА МАШИНА, който по всяко време може да промени процеси, процедури и софтуер, имащи отношение към резултатите от Оптимизацията. Също така, с потвърждаване на тези ОУ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че е наясно с обстоятелството, че в РАНКВАНЕТО може да има разминавания според географската локация на устройството, от което е осъществено търсенето и декларира, че приема за меродавни резултатите на Отчетната система на СЕО за съответния месец. В този смисъл ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласява и задължава да заплаща договореният в Индивидуалния договор размер на Минималния абонамент като възнаграждение за вложените от СЕО усилия, но независимо от постигнатите резултати от тези усилия.
 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на СЕО Месечното възнаграждение, както и всякакви други дължими суми по Договора, по банков път по следната банкова сметка освен ако в Индивидуалния договор не е определена друга:

Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Бенефициент: „Риск Асетс” ООД

Банка: Allianz Bulgaria

Бул. „Мария Луиза” 79, София, България

SWIFT: BUINBGSF

Сметка : BG 05BUIN95611000039379

 • СЕО издава и изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура за всяко дължимо плащане. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да заплаща дължимите по Договора суми на СЕО, в уговорените в тези ОУ срокове, независимо от датата на получаване на съответната фактура.

 

 • ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЕО
 1. СЕО се задължава да:
  • Предоставя Оптимизация на Сайта по начините, описани е тези ОУ.
  • Генерира списък от не по-малко от определените с Индивидуалния договор ключови думи в резултат от проучване за намиране на думи и фрази, които биха донесли максимален обем от трафик.
  • Предостави писмено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение в срок до три работни дни от влизане в сила на Договора, списъка с не по-малко от определените с Индивидуалния договор ключови думи, които са в съответствие с нуждите и услугите, които се предлагат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да прегледа предоставения списък, като в случай на несъгласие със съдържанието му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправи мотивирано възражение до СЕО, но не по-късно от три работни дни, считано от получаване на списъка. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отправи възражение в тридневния срок, се приема, че предложеният списък с ключови думи е одобрен и че думите са избрани в съответствие с неговите нужди и предоставяните от него услуги. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не одобри списъка повече от три пъти, то с възраженията, които подава на четвъртия път трябва да предложи окончателен вариант на списъка. В случай, че не предложи окончателен вариант, то четвъртото предложение на СЕО се смята за одобрено с получаването му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 • В случай че списъкът по предходните точки бъде одобрен, СЕО се задължава да направи промени в кода на главната и/или вътрешните страници на Сайта с цел подобряване на възможността за откриване на Сайта чрез търсене в търсачката с уеб – адрес, определен в индивидуалния договор, по  одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ключови думи, посочени в списъка съгласно предходната точка.
 • Обновява ежеседмично доклад под формата на индивидуална страница http://www.theseo.com/reports/ххх/.pdf, където ххх е името на Сайта, публикувана на адрес theseo.com/reports/, до който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има достъп и в който да се следи изменението на всяка една ключова дума, върху която се работи.
 • Извърши Одит за техническото състояние на Сайта с препоръки за подобрения, в срок от 30 работни дни след влизането на ДОГОВОРА в сила. Одитът завършва с препоръки към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като СЕО следва да посочи кои от тях представляват Критични препоръки по смисъла на тези ОУ и да посочи срок за тяхното изпълнение.
 • Изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Одит на страниците и Одит на съдържанието на фокус от оптимизирания Сайт, спрямо селектираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ключови думи, в срок от 30 работни дни след влизането на ДОГОВОРА в сила. Одитите завършват с препоръки към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като СЕО следва да посочи кои от тях представляват Критични препоръки по смисъла на тези ОУ и да посочи срок за тяхното изпълнение.
 • Съгласува всички изменения по стратегията на работа или по списъка с ключови думи, за които оптимизира Сайта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 1. СЕО има право да:
  • Получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на възложената му Оптимизация. Изрично се уговаря, че при неполучаване на съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на възложената работа, СЕО има право да получи за месеца, за който не е оказано дължимото съдействие Месечно възнаграждение в размер на заложения в Индивидуалния договор Праг на възнаграждението. В това число изрично се договаря, че при неизпълнение на Критична препоръка в посочения срок СЕО има право да получи за месеците до изпълнението на Критичната препоръка Месечно възнаграждение в размер на заложения в Индивидуалния договор Праг на възнаграждението.
  • Уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за техническа или друга неизправност на сайта и да иска да бъде отстранена в срок от пет работни дни от получаване на уведомлението, което искане се смята за направено със самия факт на уведомяване за неизправността.
  • Начислява и получава уговореното възнаграждение при условията и по реда на т.V и т.VI от тези ОУ.
  • Преустанови, при прекратяване на Договора, поддържането на създадените линкове и статии, които са изградени като част от договора, както и да премахне  всички промени, които са извършени по сайта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които са били част от договора. Изградените статии, линкове, текстове, както и всички други фини настройки се считат за интелектуална собственост на СЕО и авторско ноу-хау, което не може да бъде прехвърлено към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при прекратяване на Договора.
 • ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да:
  • Заплати на СЕО уговореното възнаграждение за извършената ОПТИМИЗАЦИЯ, съобразно реда и при условията на т.V и т.VI от тези ОУ.
  • Предостави на СЕО „CMS“ и „FTP“ достъп до Сайта в рамките на три работни дни, след влизането на Договора в сила. При неизпълнение на това задължение, СЕО има право да получи Месечно възнаграждение в размер на заложения в Индивидуалния договор Праг на възнаграждението за всеки започнат месец до момента на изпълнение на задължението.
  • Добави Акаунта на СЕО към профила на Сайта в Google Analytics в рамките на пет работни дни, след влизането на Договора в сила.
  • Отстрани техническа или друга неизправност на САЙТА в срок от пет работни дни от получаване на уведомлението за неизправността.
  • Да уведоми СЕО относно всички предишни процеси на оптимизация, които са извършвани от други лица преди датата на подписване на Индивидуалния договор, както и да уведоми СЕО в случай на планирана промяна по дизайна и/или структурата на Сайта.
  • Изрично да уведоми СЕО за предишни сривове в трафик и/или позиции на Сайта.
  • С потвърждаване на тези ОУ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че е наясно и е съгласен, че ако не осигури изпълнение на препоръките, дадени от СЕО, в Одитите за техническо състояние, Одитите на страници и Одитите на съдържанието, това ще се отрази на ОПТИМИЗАЦИЯТА, за което отговорност носи изцяло ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че е наясно и е съгласен, че ако не осигури изпълнение на Критична препоръка в посочения срок, ще дължи за месеците до изпълнението на Критичната препоръка Месечно възнаграждение в размер на заложения в Индивидуалния договор Праг на възнаграждението, независимо от резултатите от Ранкването, както и че в този случай СЕО има право да прекрати договора с незабавно действие.
 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:
  • Оказва текущ контрол по изпълнението на работата. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпълнение на това му правомощие са задължителни за СЕО, доколкото не влизат в противоречие с правилата и стандартите на СЕО за качествено изпълнение на и доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката, очертана с ДОГОВОРА.
  • Иска от СЕО да изпълни възложената му работа в срок и без отклонения от поръчката.
  • Иска консултация относно стратегически промени по Сайта с цел запазване на постигнатите резултати.

 

 1. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 2. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на СЕО Защитени обекти, то СЕО има право да ги ползва за срока на ДОГОВОРА и за целите на изпълнение на Оптимизацията. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност, че съответните Защитени обекти съответстват на изискванията на действащото законодателство и че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ притежава всички права на интелектуална собственост върху тях да ги предостави на СЕО за ползване съгласно предвиденото в Договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да посочи за какъв срок, обем и територия на употреба са предоставени съответните права на интелектуална собственост върху предадените Защитени обекти. Ако такова посочване не е направено, се приема, че съответният Защитен обект може да бъде използван за срок и обем, необходим за предоставяне на Оптимизацията в срока на Договора. В случай че Защитени обекти, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, нарушават нечие право или съответно приложима разпоредба, то всички последици от това ще са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В допълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще обезщети изцяло СЕО за всякакви разноски, загуби и други вреди и пропуснати ползи, понесени от СЕО във връзка с каквито и да е претенции на трети лица, административни санкции или ограничения, произтичащи от предоставени за ползване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на СЕО Защитени обекти.
 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ с подписването на Индивидуалния договор дава своето съгласие изображения, както и друга информация, поместена на Сайта, да бъде използвана по преценка на СЕО с оглед изпълнение на предмета на Договора. Преценката за това кои изображения и информация да бъдат използвани е изцяло на СЕО, като СЕО не трябва да уврежда доброто име на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не трябва да засяга законните права на трети лица.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира, че е спазил законовите изисквания и разполага с правото да използва съответно необходимите му лични данни, доколкото такива се използват за целите на изпълнение на Договора.

 1. За избягване на всякакво съмнение, сключването на Договора няма да предоставя никакви права в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да използва Защитени произведения, правата за използване на които са на СЕО.
 1. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ГАРАНЦИИ
 2. СТРАНИТЕ се съгласяват, че всякаква информация във връзка със сключването, изпълнението и съдържанието на ДОГОВОРА, разкрита от една от СТРАНИТЕ на другата СТРАНА, или възникнала в резултат на или във връзка с ДОГОВОРА, която по принцип не е публично достъпна, ще бъде третирана като конфиденциална информация. В тази връзка СТРАНИТЕ по ДОГОВОРА се съгласяват за следното:
  • да пазят в тайна конфиденциалната информация и да защитават конфиденциалната информация от неразрешена употреба, публикуване или разкриване;
  • в случай на нарушение на настоящата клауза за конфиденциалност и непoзволено разкриване на информация, неизправната СТРАНА е длъжна да обезщети изправната СТРАНА за всички преки и непосредствени вреди, установени по надлежния ред, понесени от или насочени към нея, причинени в резултат на такова нарушение.
 3. Всяка от СТРАНИТЕ може след уведомление до другата СТРАНА да разкрива конфиденциална информация, в случай че и доколкото това:
  • се изисква по закон; или
  • се изисква от регулаторен, държавен или друг орган със съответните правомощия, на който се подчинява съответната СТРАНА (включително данъчните органи);
  • се изисква, за да може съответната СТРАНА да упражни правата и задълженията си по ДОГОВОРА; или
  • се изисква от професионалните консултанти, директори, служители, подизпълнители или агенти на съответната СТРАНА, за да предоставят услугите си (като в такъв случай страната отговаря за спазването на задължението за поверителност на информацията от страна на такива лица); или
  • другата СТРАНА е дала предварително писмено съгласие за разкриването.
 4. СЕО гарантира, че няма да увреди по никакъв начин на функционалността или целостта на САЙТA.
 5. СЕО не носи отговорност за съдържанието на проекта   и изходните материали, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 6. СЕО не носи отговорност за изпълнението на задълженията си по ДОГОВОРА, в случай че неизпълнението се дължи на неизправност на сайта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на други действия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които възпрепятстват изпълнение на задълженията на СЕО.
 1. ЕКСКЛУЗИВНОСТ:
 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се ангажира, че за срока на действие на Договора, няма да възлага на никое трето лице, нито да извършва сам действия, влизащи в обхвата на Оптимизацията, както и всякакви подобни действия, по отношение на Сайта, освен ако тези действия не са в изпълнение на препоръките, дадени от СЕО в Одитите за техническо състояние, Одитите на страниците и Одитите на съдържанието. В последния случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми СЕО за конкретните действия, които ще се предприемат в изпълнение на всеки от Одитите, както и за лицето/ лицата, които ще бъдат ангажирани с изпълнението.

 

 • ПРЕКРАТЯВАНЕ, РАЗВАЛЯНЕ И ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
 1. Договорът може да бъде прекратен по един от следните начини:
  • По взаимно съгласие между СТРАНИТЕ, изразено в писмена форма.
  • С едномесечно писмено предизвестие, от която и да е от Страните, но след изтичане на първоначалния шестмесечен срок на Договора или след изтичане на уговорения в анекс към него срок.
  • С писмено предизвестие за прекратяване, подадено в първоначалния срок на Договора, в който случай прекратяването има действие от изтичане на първоначалния срок на Договора.
  • В други посочени в тези ОУ или Индивидуалния договор случаи.
 2. ДОГОВОРЪТ може да бъде развален, като условия за разваляне са неизпълнение на една от СТРАНИТЕ, отправяне на покана за изпълнение от изправната до неизправната СТРАНА и липса на изпълнение след изтичане на срок от десет работни дни от получаване на поканата. Поканата се изпраща писмено, като в съдържанието и следва да има покана за изпълнение и предупреждение, че ДОГОВОРЪТ ще се счита за развален при липса на изпълнение. Всяко разваляне има действие занапред и суми, платени в изпълнение на ДОГОВОРА, не подлежат на връщане.
 3. СЕО има право едностранно да се откаже от ДОГОВОРА и в следните случаи:
  • По взаимно съгласие между СТРАНИТЕ, изразено в писмена форма.
  • Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не окаже на СЕО дължимо по тези ОУ и Договора съдействие за изпълнение на работата от СЕО. В този случай, СЕО изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомление за развалянето на Договора, като в случай, че в срок до 7 дни от получаване на това уведомление ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отстрани неизпълнението си, уведомлението за разваляне се счита оттеглено. В този случай развалянето има действие от датата на изтичане на срока на уведомлението.
  • ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, след получено уведомление от СЕО за техническа или друга неизправност на сайта, в срок от 7 дни от получаване на уведомлението, не отстрани неизправността както и ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни Критична препоръка в посочения от СЕО срок. Отказът поражда незабавно действие след получаването му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Договорът се прекратява занапред
  • Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ наруши задълженията си за ексклузивност, поети по съгласно т.XI от тези ОУ, СЕО има право да развали Договора с известие с незабавно изпълнение. Подобно неизпълнение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще се счита за неподлежащо на поправяне, с оглед което срок за отстраняването му няма да бъде даван и развалянето ще поражда действие от датата на получаване на уведомлението от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 4. В който и да е случай на разваляне, или прекратяване на Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се освобождава от задълженията, възникнали до момента на развалянето или прекратяването.
 • НЕУСТОЙКИ
 1. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ забави плащане на възнаграждение по ДОГОВОРА, той дължи неустойка в размер на 0.5% на ден от неизплатената сума за всеки просрочен ден, но не повече от четирикратния размер на уговорения Минимален абонамент.
 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойката, определена в горната точка включително и след евентуално разваляне на Договора, независимо от причината за развалянето.
 3. В случай, че Договорът бъде прекратен преди изтичане на първоначалния срок, независимо на какво основание, освен ако това е по вина на СЕО или се дължи на Форсмажорни случаи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи заплащане на минималното възнаграждение от момента на прекратяването до момента на изтичане на първоначалния срок на Договора.
 • ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
 1. СЕО няма да носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за забавяне или пропуск да се изпълни дадено свое задължение по Договора, което се дължи на Форсмажорен случай.
 2. При настъпване за СЕО на Форсмажорен случай, СЕО ще предприеме всички разумни действия и мерки, за да ограничи евентуални загуби и вреди, както и ще уведоми съответния ВЪЗЛОЖИТЕЛ в срок от една седмица от датата на настъпване на Форсмажорен случай.
 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 1. СЕО си запазва правото да променя настоящите ОУ по всяко време, като уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ за промяната.
 2. В седемдневен срок от получаване на уведомлението по предходната точка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отхвърли промените, като за целта в седемдневния срок изпрати писмено уведомление до СЕО. При отхвърляне, променените ОУ не се прилагат единствено спрямо конкретните ВЪЗЛОЖИТЕЛИ, които са ги отхвърлили, като спрямо тях в сила остават ОУ, действащи преди уведомлението за промяна.
 3. Всички съобщения и известия се считат за надлежно изпратени и съответно получени, ако са използвани електронните адреси на СТРАНИТЕ, посочени в Индивидуалните договори.
 4. В случай, че се сключи Индивидуален договор с ВЪЗЛОЖИТЕЛ, който е и потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, то клаузите на настоящите ОУ се прилагат спрямо този Договор доколкото не противоречат на ЗЗП.
 5. В случай че се установи нищожност на някоя от клаузи на Индивидуалния договор или на тези ОУ, то това не влече нищожност на целия Договор, а останалите клаузи остават приложими, като обявената за нищожна се заменя със съответната законова норма, ако има такава.
 6. Никакви общи условия, търговски условия, тарифи, търговски политики и каквито и да е други актове, които са приети или могат да бъдат приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ зa уреждане на неговата дейност, няма да обвързват СЕО. С подписване на Индивидуалния договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира, че има право да го подпише и че няма действащи актове, които го обвързват и които са в противоречие с тези ОУ.
 7. За всички неуредени с Индивидуалния договор и тези ОУ случаи се прилага действащото към съответния момент в Република България законодателство.
 8. Всички спорове, породени от Договора или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската стопанска камара съгласно Правилник на Арбитражния съд при Българската стопанска камара.

Настоящите Общи условия са утвърдени с Заповед на управителя на  “РИСК АСЕТС” ООД от 1.02.2016 г. и влизат в сила на 01.02.2016 г.